English Version

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA APLIKACJI YUMER


§1 DEFINICJE

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna opisana w niniejszym Regulaminie, możliwa do pobrania przez Użytkownika w sklepach internetowych: Google Play – dostępnym pod następującym adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.itcraft.yumer oraz App Store – dostępnym pod następującym adresem: http://itunes.apple.com/app/id1259823431, służąca do zbiorczego porównywania cen, ocen i opinii dotyczących lokali gastronomicznych, restauracji, barów i kawiarni udostępnionych w źródłach zewnętrznych dostępnych w Internecie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący warunki świadczenia i korzystania z Usług oraz Aplikacji.
 3. Treść – treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji. Określenie to obejmuje wszelkie informacje o lokalizacji, danych, tekstach, komentarzach i grafikach.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie z wykorzystaniem Aplikacji.
 5. Usługodawca – VELO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Górczewska 228/22, 01-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS: 603114, NIP: 5223054797, REGON: 363764638, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Aplikacja służy do zbiorczego porównywania cen, ocen i opinii dotyczących lokali gastronomicznych, restauracji, barów i kawiarni (zwanych dalej „Lokalami”) udostępnionych w źródłach zewnętrznych dostępnych w Internecie. W Aplikacji prezentowane są dane Lokali (adresy, nazwy, dane kontaktowe – w tym numer telefonu oraz adres strony www), recenzje Lokali i oceny wystawiane przez użytkowników Internetu, zdjęcia Lokali. Treści dostępne w Aplikacji nie są tworzone przez Użytkowników, tylko automatycznie pobierane ze źródeł zewnętrznych dostępnych w Internecie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyświetlania reklam w ramach Aplikacji oraz manipulowania kolejnością wyników wyszukiwania wyświetlanych przez Aplikację.
 4. Uzyskując dostęp lub korzystając z Aplikacji w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do nich stosować.
 5. W razie braku akceptacji jakichkolwiek postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji.
 6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie i według własnego uznania – w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 7. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu poprzez komunikat powitalny wyświetlony w Aplikacji.
 8. Usługodawca może uzależnić możliwość dalszego korzystania z Aplikacji od uprzedniego zaakceptowania zmienionej treści Regulaminu.
 9. Korzystanie z Usługi podlega zawsze aktualnej w momencie korzystania wersji Regulaminu.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, w sposób nienaruszający praw i uzasadnionych interesów, w szczególności dobrego imienia, Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest w szczególności wysyłanie przez Użytkownika Usługodawcy oraz jakimkolwiek podmiotom trzecim treści sprzecznych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje.
 2. Aplikacja jest stale rozwijana celem zapewnienia Użytkownikom możliwie najwyższego komfortu korzystania z Aplikacji. Użytkownik akceptuje, że forma i charakter Aplikacji może się zmieniać (np. szata graficzna, układ, funkcjonalności Aplikacji).
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, duplikowania, dekompilacji, wprowadzania do obrotu Aplikacji w całości czy też części.
 4. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Usługi, powinien mieć jednak na względzie, iż:
  1. korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z Internetem, stąd Użytkownik ponosi koszty tego połączenia zgodnie z cennikiem dostawcy usługi dostępu do Internetu.
  2. w Aplikacji znajdują się odnośniki do witryn internetowych podmiotów trzecich – korzystanie z usług lub materiałów zamieszczonych na tych witrynach może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat na rzecz podmiotów trzecich.
 5. Treści zamieszczone w Aplikacji mogą być chronione prawami własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania jakichkolwiek Treści dostępnych w Aplikacji.
 6. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji lub Treści w innym celu niż dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Naruszenie tego przepisu może skutkować dochodzeniem przez Usługodawcę bądź podmioty trzecie przysługujących im roszczeń na drodze prawnej.
 7. Warunkami technicznymi korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji są:
  1. posiadanie urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon lub tablet, wyposażonego w system operacyjny Android w wersji 4.0.3 lub nowszej, albo iOS w wersji 8 lub nowszej;
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika obsługi plików cookies.
 8. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób powodujący przeciążenie funkcjonowania Aplikacji lub serwerów Usługodawcy, a także w sposób inny niż przy użyciu przeglądarki internetowej.
 9. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania pobierającego automatycznie zawartość Aplikacji.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Usługodawca może zablokować dostęp Użytkownika do Aplikacji. Użytkownik może odwołać się od takiego działania Usługodawcy w sposób określony w §9 ust.1 poniżej. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji oraz odinstalować ją ze swojego urządzenia mobilnego.

§4 LICENCJE

 1. Treść udostępniana przy pomocy Aplikacji pochodzi z trzech następujących źródeł: (1) serwisu facebook.com, (2) serwisu google.com oraz (3) serwisu foursquare.com.
 2. Treść udostępniana przy pomocy Aplikacji nie podlegają sprzedaży. Za korzystanie z Treści nie są pobierane jakiekolwiek opłaty przez Usługodawcę.
 3. Cała zamieszczona w Aplikacji Treść opatrzona jest logo oraz linkiem do źródła, z którego pochodzi. Treść jest przechowywana przez Usługodawcę w bazie danych Usługodawcy wyłącznie jako referencje do rekordów źródłowych.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Treść udostępniona w Aplikacji była aktualna.
 5. Odnośniki do warunków licencji, w oparciu, o które udostępniana jest Treść umieszczone zostały w zakładce „About” w Aplikacji.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na Treść, nie jest jej właścicielem, autorem ani administratorem. Wszelkie zapytania oraz zastrzeżenia odnośnie Treści kierowane być powinny do źródła, z którego Treść pochodzi i na które wskazuje Aplikacja.

§5 ODESŁANIA ZEWNĘTRZNE

 1. Aplikacja zawiera łącza zewnętrzne do stron internetowych, w szczególności źródeł zewnętrznych opisanych w §4 ust.1 powyżej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne pod adresami zewnętrznymi, o których mowa w §5 ust.1 powyżej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i prawidłowość funkcjonowania źródeł zewnętrznych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne złośliwe oprogramowanie, które pobrać może Użytkownik korzystając z źródeł zewnętrznych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na i nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych na stronach, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Aplikacji. Usługodawca nie partycypuje również w produkcji bądź sprzedaży oferowanych tam produktów i usług.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, z wyjątkiem strat spowodowanych z winy umyślnej Usługodawcy, poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Aplikacji.

§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji. Jakiekolwiek problemy w tym zakresie zgłaszać należy Usługodawcy w sposób wskazany w §9 poniżej.
 2. Treść udostępniana przy pomocy Aplikacji może zawierać pewne błędy oraz nieścisłości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie ewentualne błędy lub nieścisłości oraz nie gwarantuje autentyczności i dokładności prezentowanej Treści.
 3. Usługodawca nie gwarantuje w jakikolwiek sposób jakości oraz przydatności do użytku usług lub produktów prezentowanych przy pomocy Aplikacji i oferowanych przez podmioty trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, rękojmi lub jakichkolwiek uprawnień konsumenckich za usługi lub towary zakupione przez Użytkownika w Lokalach.
 4. Aplikacja udostępnia Treść w jej oryginalnej, niezmienionej postaci. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treść udostępnioną przez podmioty trzecie lub Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania, oświadczenia, produkty lub usługi podmiotów trzecich, które udostępnione zostały w Aplikacji, w szczególności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub osobowe wynikłe z korzystania z takich usług lub produktów.
 6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej Usługodawcy.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca nie pobiera ani nie przetwarza jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 2. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z możliwością zbierania i przetwarzania przez Usługodawcę danych dotyczących lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika za pomocą technologii GPS.
 3. Aplikacja korzysta z analizy sieciowej prowadzonej przez podmioty trzecie, tj. z usługi Google Analytics – zgodnie z polityką prywatności Google, z którą zapoznać można się pod adresem internetowym: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Informacje w ten sposób zgromadzone będą przekazywane do i przechowywane przez Google.
 4. Aplikacja korzystać może ponadto z tzw. ciasteczek (cookies), a więc niewielkich plików zapisywanych i przechowywanych w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, służących w szczególności celom wskazanym w §7 ust.5 poniżej.
 5. Dane zbierane podczas korzystania z Aplikacji mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach:
  1. dostosowania Treści prezentowanych w Aplikacji do aktualnej lokalizacji Użytkownika.
  2. zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji.
  3. oceny i analizy zachowania Użytkowników podczas korzystania z Aplikacji.
  4. tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji i sposobu korzystania z niej przez Użytkowników.
  5. optymalizacji działania Aplikacji ze względu na potrzeby konkretnego Użytkownika.
 6. Aplikacja może korzystać z następujących rodzajów ciasteczek:
  1. poprawiających wydajność – zbierających informacje o błędach w działaniu Aplikacji napotykanych przez Użytkowników, pomagające w eliminacji takich błędów.
  2. poprawiających funkcjonalność – zapamiętujących wybory Użytkownika dokonywane w trakcie korzystania z Aplikacji.
  3. reklamowych – umożliwiających dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika.
  4. koniecznych do działania Aplikacji i jej poszczególnych funkcjonalności.
 7. Korzystając z linków zewnętrznych dostępnych w Aplikacji Użytkownik przechodzi do zewnętrznych stron internetowych, które korzystać mogą z ciasteczek niezależnie od Usługodawcy, zgodnie z polityką prywatności ustaloną przez podmiot trzeci administrujący stroną internetową.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zablokować pobieranie i przechowywanie ciasteczek poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Instrukcję jak wykonać to działanie Użytkownik znajdzie wpisując w przeglądarce internetowej frazę „blokowanie ciasteczek [nazwa używanej przeglądarki]”.
 9. Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności kierować należy do Usługodawcy w sposób określony w §9 ust.1 poniżej.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga ujawniania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane będą przez Usługodawcę jedynie w przypadku kontaktu Użytkownika z Usługodawcą w trybie wskazanym w §9 poniżej i jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję otrzymaną od Użytkownika i archiwizacji tej korespondencji.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Usługodawcę zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia oraz poprawienia. Usługodawcy przysługuje jednakże prawo archiwizacji korespondencji otrzymanej od Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej brak podania (1) imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń – w przypadku korespondencji wysyłanej w sposób określony w §9 ust.1 pkt (a) poniżej albo (2) adresu e-mail – w przypadku korespondencji wysyłanej w sposób określony §9 ust.1 pkt (b) poniżej, uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną od Użytkownika.

§9 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:
  1. listownie – przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §1 ust.5 powyżej; lub
  2. elektronicznie – wiadomością e-mail wysłaną na adres: terms@yumer.eu.
 2. Wszelkie problemy w funkcjonowaniu Aplikacji, naruszenia Regulaminu, zastrzeżenia i zapytania co do postanowień Regulaminu lub funkcjonowania Aplikacji zgłaszane mogą być przez Użytkowników w sposób określony w §9 ust.1 powyżej.
 3. Usługodawca podejmie starania celem jak najszybszego ustosunkowania się do wszelkich zapytań i zastrzeżeń zgłaszanych przez Użytkowników, w szczególności udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszony przez niego problem w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości od Użytkownika lub 30 dni – w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu Użytkownika o wydłużonym terminie odpowiedzi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi korespondencji:
  1. stanowiącej spam;
  2. niezwiązanej z Aplikacją czy Regulaminem;
  3. zawierającej wulgaryzmy lub treści sprzeczne z przepisami prawa;
  4. w stosunku do której udzielił już wcześniej odpowiedzi Użytkownikowi lub odpowiedź na którą znajduje się w sposób oczywisty w treści Regulaminu lub Aplikacji.
  5. niezawierającej danych adresowych nadawcy;
  6. nieczytelnej;
  7. sporządzonej w języku innym niż język polski lub angielski;
  8. wysłanej pocztą elektroniczną łącznie ze złośliwym oprogramowaniem;
  9. innej, w stosunku do której udzielenie odpowiedzi nie jest celowe ze względu na możliwość korzystania z Aplikacji, czy też wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz korzystanie z Aplikacji i Usługi podlegają w maksymalnym dopuszczalnym prawnie zakresie przepisom prawa polskiego.
 2. Regulamin sporządzony został w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi dwiema wersjami znaczenie rozstrzygające mieć będzie polska wersja językowa.
 3. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie w na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: http://yumer.eu/terms-of-use-pl.html oraz http://yumer.eu/terms-of-use-en.html
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin zachowuje ważność w pozostałym zakresie.